Vật tư đóng gói

Vật tư đóng gói

Màng hút sát da                                                        Màng co POF

     Màng quấn Pallet                                                                             Dây đai PP