Máy hút chân không hai hộc

             

                Máy hút chân không Atmoz 2-75                               Máy hút chân không Atmoz 2-90

 

          

                  Máy hút chân không hai hộc Polar 2-50                     Máy hút chân không hai hộc Polar 2-75

 

                                                 

             Máy hút chân không Falcon 2-60                      Máy hút chân không hai hộc Falocon 2-70

                                

         Máy hút chân không hai hộc Polar 2-85                            Máy hút chân không hai hộc Polar 2-95